Medlem

Ett arkiv (det vill säga ett bestånd av dokument) behöver vårdas och förvaras på ett korrekt och säkert sätt för att kunna bevaras och tillgängliggöras. Det behöver hållas ordnat för den egna administrationen och för forskningen, och det behöver förvaras i ett bra klimat i säkra lokaler. Det är här Arkiv Västmanland kommer in som en länstäckande resurs. Till oss kan Ni vända Er för att få hjälp med allt detta.

Självklart skall den som väljer att förvara sitt arkiv i Arkiv Västmanlands depåer vara medlem. Medlemskapet innebär också stora fördelar om Ni vill ta del av våra övriga tjänster, så som förteckningsarbeten, rådgivning, kurser, och så vidare.

Genom att vara medlem får Ni möjlighet att påverka vid årsstämman och övriga medlemsmöten och erbjuds förmåner i form av starkt reducerade priser på arkivtjänster. Ni får också möjlighet att exponera Er egen historia, och nutid, i och med att vi inbjuder våra medlemmar till att medverka vid olika arrangemang, som exempelvis Arkivens Dag.

Mer om vem som kan bli medlem etcetera kan Ni läsa i "Arkiv Västmanlands stadgar".

Här nedan följer lite mer information, bland annat om kostnader och medlemskategorier och om hur Ni ansöker om medlemskap.

Kostnader

Medlemsavgift

Medlemsavgifternas storlek enligt beslut vid senaste årsmötet.

Företag (i vissa fall även ekonomiska föreningar och stiftelser)
     Medlemsavgift: 500 kronor per år

Lokala föreningar, deponerande privatpersoner
     Medlemsavgift: 150 kronor per år

Distriktsorganisationer, regionala sammanslutningar, läns- och rikstäckande föreningar och organisationer, föreningar med en verksamhet och ett upptagningsområde för egna medlemmar som sträcker sig över tre eller flera kommuner, samt kommuner
     Medlemsavgift: 1 000 kronor per år

Stödjande privatpersoner (ger ej rösträtt vid medlemsmöten)
     100 kronor per år

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information kring medlemskategorier och medlemsavgifter, och om vad Ni får för fördelar av ett medlemskap.

Hyllavgifter

Väljer Ni att deponera Ert arkiv i Arkiv Västmanlands depåer tillkommer en hyllhyra om 150 kronor per påbörjad hyllmeter och år. Inför leverans skall materialet vara väl rensat och ordnat. Därefter packar vi det så att det ta minsta möjliga plats på hyllorna.

För sådant material som vi inte bedömer är bevaransvärt uttas dubbel hyllavgift. Med bevaransvärt menar vi sådant som innehåller unik information om arkivbildaren och arkivbildarens verksamhet, och som därför bör bevaras "för alltid". Som exempel på material som gallras efter en viss tid kan nämnas verifikat, som har en gallringsfrist på 7-år.

Bli medlem

Medlemskap kan erhållas genom att fylla i vår medlemsblankett, skicka in den och sedan betala medlemsavgiften som faktureras.

Medlemsblankett kan Ni hämta som pdf genom att klicka här: Medlemsregisterblankett Den kan inte fyllas i på datorn, utan måste skrivas ut. Blanketten kan även hämtas vid någon av våra expeditioner. Fyll i och sänd eller lämna in den tillsammans med efterfrågade bilagor. Det vi behöver är handlingar som styrker Era beslut (oftast verifierade protokollsutdrag) kring medlemskapet.

Vi vill att Ni utser en arkivansvarig som blir vår kontaktperson. Blir Ni deponerande medlem skall det även beslutas om vem eller vilka som får hämta ut handlingar ur Ert arkiv och om arkivet är öppet för forskning. Vill Ni ha hela eller delar av arkivet stängt är det bra att ha en dialog med oss om villkorsformuleringen.