Styrelse

Arkiv Västmanlands styrelse skall enligt stadgarna (reviderade 19 april 2017) bestå av minst 10 och högst 12 ledamöter.
Samtliga förtroendevalda utses av årsmötet. Ordföranden och revisorer väljs på ett år, övriga styrelseledamöter på två år.
Styrelsen utser inom sig en vice ordföranden och arbetsutskott.
I arbetsutskottet ingår ordförande, vice ordförande och ytterligare en eller flera utsedda ledamöter.
Arkivchefen (sammanträdessekreterare) och bokföringsansvarig (fungerar som kassör) är ständigt adjungerade och föredragande vid styrelsesammanträden och arbetsutskottssammanträden.

styrelseordförande Iréne Artaeus

Iréne Artaeus

Ordförande

Iréne Artaeus

Leder de förtroendevaldas arbete och stödjer personalen genom tät kontakt med arkivchefen och övriga.
Representerar Arkiv Västmanland i olika sammanslutningar och nätverk.
Är även styrelseledamot i Örebro-Västmanlands Arkiv AB, som ägs 50/50 av Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län.

Historiker som bland annat har en bakgrund som prefekt vid Mälardalens högskola.

Övriga styrelseledamöter

Hans Olof Lund (vice ordförande) 
Göran Sundström (ledamot i arbetsutskottet) 
Cristina Thornell (ledamot i arbetsutskottet)
Hans Almgren

Eva-Kristina Andersson
Håkan Ax
Sture Eriksson
Ingemar Pettersson 
Seppo Remes 
Claes-Bertil Ytterberg

Revisorer

Auktoriserad revisor

Roger Strömma, Grant Thornton

Ordinarie lekmannarevisor

Roland Sundgren

Ersättare för lekmannarevisor

Per-Inge Ahlbäck